ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

Nội dung

Giáo viên

Nhân viên

Ghi chú

1. Số lượng:

- Dạy lớp mẫu giáo

 

 

 

- Dạy lớp nhà trẻ

42

36

 

 

 

06

14

- NV Nuôi  : 9

- Kế toán   : 01

- Văn thư : 01

- Y tế       : 01

- Bảo vệ  : 02

 

 

Trình độ đào tạo

- Tỷ lệ đạt trình độ chuẩn

- Tỷ lệ đạt trình độ trên chuẩn

 

100%

34 = 81%

 

100%

4 = 25%

Trình độ trên chuẩn vượt chuẩn Quốc gia mức độ 2: 31%

Định mức giáo viên /trẻ

- Mẫu giáo

- Nhà trẻ

 

- 16 cháu/1GV

 12 cháu /1 GV

 

54 cháu/1 Nhân viên nuôi dưỡng

 

 

2. Phẩm chất, đạo đức và năng lực CM, nghiệp vụ

Tỷ lệ GV dạy giỏi cấp trường:

 

 

40/42= 95%

 

 

Tỷ lệ GV dạy giỏi cấp quận trở lên:

8 = 33%

3 = 25%

 

Tỷ lệ  đạt lao động tiên tiến

95 %

 

Tỷ lệ  đạt  CSTĐ

15 %

 

Số lượng GV, NV bị kỷ luật

0

 

Tỷ lệ  GV đạt khá trở lên theo chuẩn NN GVMN:

100%

 

 

Tỷ lệ GV đạt xuất sắc theo chuẩn NN GVMN:

51%

 

 

Tỷ  lệ GV bị xếp loại kém theo chuẩn NNGVMN:

0

 

 

Đảm bảo 100% giáo viên có kế hoạch phấn đấu sau khi được đánh giá, xếp loại theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Kế hoạch này được lưu trong hồ sơ cá nhân.                                  

 

3. Hoạt động chuyên môn

Tham gia các hoạt động chuyên môn, chuyên đề, hoạt động XH:

 

Tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn, chuyên đề, hoạt động xã hội

 

Số lượng GV có KH tự bồi dưỡng:

Đạt tỷ lệ:

 

42/42

 100%

 

 

 

Ứng dụng CNTT

15/42 =  35.7%

có trình độ tin học ứng dụng, A và B.

4/16 = 25%  có trình độ tin học B và ứng dụng.

20 gv đã đăng ký bồi dưỡng về CNTT, đang chờ lớp

- 100% giáo viên có báo cáo cải tiến đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ trong từng năm học;

- 100% giáo viên có kế hoạch, có kiến thức và kỹ năng chăm sóc, giáo dục riêng cho trẻ bị suy dinh dưỡng và béo phì.

Lưu trong hồ sơ cá nhân

4. Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng

Quy hoạch phát triển đội ngũ, có kế hoạch bồi dưỡng tăng số lượng GV đạt chuẩn, trên chuẩn về trình độ đào tạo

Nhà trường đã quy hoạch phát triển đội ngũ giai đoạn 2016 – 2021.

Có kế hoạch bồi dưỡng GV để đạt trình độ trên chuẩn (06 giáo viên đang học đại học).

 

Thực hiện chương trình bồi dưỡng TX, BD hè, chuyên đề

GVNV tham gia đầy đủ các lớp học bồi dưỡng chuyên môn và chuyên đề do Phòng GDĐT, nhà trường tổ chức. Giáo viên thực hiện đầy đủ 120 tiết/ năm/ 1 giáo viên.

Có lưu đầy đủ trong hồ sơ giáo viên

Tỷ lệ  GV có kế hoạch và thực hiện tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

100% GV có kế hoạch tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Có lưu đầy đủ trong hồ sơ giáo viên